sprite
OCMW Zemst

Leefloon

Het OCMW heeft de opdracht het recht op maatschappelijke integratie te waarborgen aan de personen die over onvoldoende  bestaansmiddelen beschikken en die de voorwaarden van de wet vervullen. Er wordt gestreefd naar een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven. Hiervoor beschikt het OCMW over drie belangrijke instrumenten:

  • de tewerkstelling;
  • een leefloon;
  • een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, al dan niet gecombineerd.

Wanneer een tewerkstelling niet of nog niet mogelijk is, heb je recht op een financiële tussenkomst, leefloon genaamd. Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie is een contract tussen de steunaanvrager en het OCMW. De aanvraag leefloon wordt steeds gevolgd door een sociaal onderzoek dat bepalend is voor de toekenning. Het vast bureau beslist over de aanvraag op basis van dit dossier.

 

Algemene voorwaarden:

  1. Je werkelijke verblijfplaats in België hebben
  2. De Belgische nationaliteit hebben, ofwel vallen onder één van volgende categorieën: vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister, erkende vluchtelingen en staatlozen.
  3. Meerderjarig zijn. Ook minderjarigen die ontvoogd zijn door het huwelijk, of die één of meer kinderen ten laste hebben of die zwanger zijn, kunnen een aanvraag indienen.
  4. Niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken. Via het sociaal onderzoek gaat het OCMW na over hoeveel bestaansmiddelen de aanvrager beschikt, waarbij al dan niet rekening kan gehouden worden met de bestaansmiddelen van andere gezinsleden.
  5. Bereid zijn te werken, tenzij dit om gezondheids,-of billijkheidsredenen niet mogelijk is.
  6. Je rechten laten gelden op sociale uitkeringen.

Sinds 01-11-2016 wordt er, met elke cliënt die recht heeft op een leefloon, een contract of GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) afgesloten. Dit is een begeleidingsinstrument dat als doel heeft om de begunstigde duurzaam in te schakelen in de maatschappij.

Contact

OCMW

Hoogstraat 69

1980 Zemst

T 015 61 87 10

F 015 62 03 62

E info@zemst.be